Услуги за нерезидентни претставништа

ПроКредит банка Македонија е германска банка, дел од интернационална групација. Трансакциското работење Ви е достапно 24 часа, 7 дена во неделата во нашата мрежа на Зони 24/7.

Согласно стандардите за банкарско работење со нерезиденти на Народната Банка на Република Македонија, на располагање Ви се следните услуги:

Услуга Достапна за нерезиденти Каматни стапки/ провизии
Транскациска сметка во МКД да Провизија за одржување на сметка согласно официјалниот тарифник
Транскациска сметка во ЕУР да Без провизија
Дебитна картичка не  
Кредитна картичка не  
Орочен депозит да Каматни стапки согласно со официјалниот тарифник.
Електронски извод да 1 ЕУР годишно
Електронско банкарство (плаќања) не  
Уплата на готовина да

До 10.000 ЕУР без царинска декларација.

Над 10.000 ЕУР со царинска декларација.

0 ЕУР/УСД/ЦХФ/ГБП за редовни приливи (BEN, SHA, OUR)

Приливи од странство да Приливот на сметка на ПроКредит Банка не е ограничен.

 

Како можете да отворите сметка во ПроКредит Банка?

 

  Лично во нашите експозитури. Погледнете локации на експозитури.

   

  Koи се потребните документи?

  Извод од трговскиот регистар или било кој друг регистар во кој е регистриран субјектот, не постар од 6 месеци. Изводот треба да го покаже  денот на основањето на компанијата, името, адресата, седиштето и дејноста која ја врши.Доколку со изводот не може да се утврди  дејноста, корисникот е должен да донесе: 
  1) Извод од управителот за основната дејност на правното лице заверена на нотар или изјава од нотар дека  компанијата не е должна да ја  утврди дејноста при регистрација во соодветната земја.

  2) Документ користен за основање на  бизнисот, оригинал или копија од нотар.

  3) Документи за идентификација (валидна лична карта или пасош)

  За информации може да се обратите во Контакт центарот на 02/2446 000 или mkd.info@procredit-group.com