1
УЖИВАЈТЕ ВО СЛЕДНИТЕ ПОВОЛНОСТИ
  • Фиксна каматна стапка од 3,35% во првите 10 години
  • 0% провизија за исплата
  • Условите важат за нови инвестиции, како и за рефинансирање на постоечки кредити во други банки, за приматели на плата над 30.000 денари
*Понудата важи за нови и за рефинансирање на постоечки кредити
АПЛИКАЦИЈА ЗА СТАНБЕН КРЕДИТ

Оставете ни Ваш контакт и очекувајте го нашиот повик со цел да Ви помогнеме при избор на најсоодветен кредитен производ за Вашите потреби

Внесете ја посакуваната сума во EUR

 

Согласност за правилата и условите Одговорно тврдам, под морална, материјална и кривичнаодговорност дека податоците наведени во барањето се вистинити. Се согласувам да погоре наведените податоци бидат обработени од страна на ПроКредит Банка А.Д. Скопје за потребите на електронското барање за станбен кредит. Во случај да не дојде до склучување на деловен однос со Банката се согласувам истите да бидат избришани од базата на Банката.

Станбен кредит Валута Максимален износ на кредит Максимален Рок Годишна каматна стапка
      Номинална камата СВТ
ЕУР нема 20 години 3,5% фиксна за првите 10 години 3.61%
потоа 5,2% +6 месечен еурибор (мин 5,5%)
Предности
On-line апликација и обработка на барањето
Одговор на барање за 3 дена од комплетирање на документацијата
Станбениот кредит се користи за инвестиција во стан/куќа но и во опремување на новиот дом. Со станбениот кредит се рефинансираат и веќе направени инвестиции
Провизии за станбен кредит
Провизија за исплата  без провизија за исплата
Апликација за кредит и обработка 850 ден.
Проценка  3.000 ден.
Репроценка на станбен простор - годишно 3.000 ден. 
Провизија за предвремена отплата максимум 4% ако отплатата се врши со рефинансирање од друга банка
трошоци за полиса за осигурување на заложениот недвижен имот од основни ризици 
Услови 
Учество 20%
Обезбедување  Хипотека на недвижен имот
полиса за осигурување на заложениот недвижен имот винкулирана во полза на Банката и обновувана за цело времетраење на кредитот