Сметка и платежни операции

ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА

Да ја започнеме заедничката соработа со Вашата основна трансакциска сметка. Со поседување на оваа сметка имате можност за едноставен и брз платен промет во земјата и странство, пристап до останатите услуги на банката, како и можност да добиете бесплатен личен советник кој ќе Ви помогне во целосната работа на Вашиот бизнис.

 

Што добивате со трансакциската сметка во ПроКредит Банка?

 • Брзо и едноставно извршување на налози за плаќања: интерно во рамки на банката, кон други банки во земјата и странство
 • Извршување на готовински трансакции
 • Mastercard бизнис картичка за безготовински плаќања, како и денарски уплати и исплати од банкомат. Дневен лимит за подигање на готовина до 150,000
 • Користење на краткорочни дополнителни средства на сметка (минусно салдо)
 • Можност за користење на системот на електронско банкарство кој Ви овозможува следење на состојбите на Вашите сметки, преглед и печатење на изводи и можност за електронски плаќања во секое време, дури и по работното време на експозитурите, за време на викенди и празници
 • Камата на позитивно салдо на трансакциска сметка и можност за орочување на депозити со фиксни каматни стапки

Како да отворам трансакциска сметка на правно лице?

Отворете сметка и започнете бизнис соработка со банката онлајн

Потребни документи за отворање на трансакциска сметка на правно лице:

Документи што ги обезбедува клиентот:

 • Тековна состојба или Решение за упис, не постари од 3 месеци, издадени од Централен регистар
 • ЗП Образец, заверен на нотар
 • Документ за идентификација на законскиот застапник (лична карта или пасош)

  Потребни документи за отворање на нерезидентна сметка:

  • Документ за регистрацијата од домицилната држава преведен на овластен преведувач и не постар од 6 месеци
  • Овластување за застапништво, издадено од странската фирма, преведено од овластен преведувач и не постаро од 6 месеци
  • Документ за идентификација - пасош од законскиот претставник или овластено лице со приложено оригинално полномошно, преведено од судски преведувач и заверено на нотар
  • Тековна состојба или Решение за упис, не постари од 3 месеци, издадени од Централен Регистар
  Новости