РБСМ (ЕИБ 5)

Средства обезбедени од РБСМ (ЕИБ 5)

кредитна линија од Европска Инвестициона Банка за финасирање на проекти за мали и средни претпријатија преку Развојна Банка на С.Македонија

За кого

мали и средни претпријатија

Намена

набавка на основни средства (освен земјиште) и обртни средства

Износ на инвестиција

од 40.000 ЕУР до 12.500.000 ЕУР за основни средства

до 666.700 ЕУР за обртни средства

Валута

ЕУР

Рок на отплата

до 144 месеци за основни средства

до 36 месеци за обртни средства

Минимум искуство

12 месеци

Грејс период

до 12 месеци за основни средства;      до 6 месеци за обртни средства

Учество во инвестицијата

/

Начин на отплата

месечни или квартални рати

Годишна каматна стапка

3.20%

Обезбедување

подвижни предмети или недвижен имот

Потребна документација за апликација

лична карта од управителот, тековна состојба не постара од 3 месеци