МБПР (ПКФ)

Средства обезбедени од МБПР (ПКФ) кредитна линија за поддршка на микро, мали и средни трговски друштва со гарантна шема со средства од Посебен кредитен фонд преку Македонска Банка за поддршка на развојот
За кого мали и средни претпријатија
Намена

набавка на основни средства (минимум 70%)

набавка на обртни средства (максимум 30%)

Износ

од 10.000 до 300.000 ЕУР

Валута денарски кредит индексиран во ЕУР
Рок на отплата

96 месеци

Минимум искуство 12 месеци
Грејс период

до 6 месеци за кредити со рок на враќање до 3 години;

до 12 месеци за кредити  со рок на враќање до 8 години.

Учество во инвестицијата сопствено учество, најмалку 20% од вкупната инвестиција
Начин на отплата квартални рати
Годишна каматна стапка до 8%
Обезбедување подвижни предмети или недвижен имот
Потребна документација за апликацијa лична карта од управителот, тековна состојба не постара од 3 месеци

 

ПРИМЕР
Цел на кредитот

набавка на нова машина

Износ 80.000 ЕУР
Валута
ЕУР
Рок на отплата 96 месеци
Годишна каматна стапка 8.00%
Месечна рата (главница и камата) 4229,69 ЕУР