Кратки совети за ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Што e енергетска ефикасност?

Енергетска ефикасност e извршување иста или поголема количина активности со исто или помало количеството потрошена енергија (топлинска, електрична) и со помала емисија на јаглерод диоксид во атмосферата.

 

Што e обновлива енергија?

Обновлива енергија е енергијата која се обновува брзо преку природните процеси. Обновливи извори на енергија се сонце, ветер, вода, геотермална или биомаса. Предноста на овие ресурси е тоа што тие се во неограничени количини и нивното користење не ја загадува околината.

 

Што се постигнува со енергетско ефикасни инвестиции во Вашиот дом?

 • Се намалуваат трошоците за енергија
 • Поефикасно греење, ладење и заштеда на средства
 • Зголемена топлинска удобност во просторот за живеење 
 • Поквалитетен  живот во Вашиот дом
 • Избегнување на ризичноста од разни болести предизвикани од материјали штетни по здравјето
 • Придонес за здрава животна средина со користење на обновливи извори на енергија и намалување на штетните влијанија кон околината

Зошто енергетско ефикасни инвестиции за Вашиот бизнис?

 • Намалување на потрошувачката на енергија, а со тоа и намалување на трошоците за енергија
 • Стекнување конкурентска предност со користење на енергетско ефикасни машини и опрема
 • Автоматизација на процесите во работењето
 • Поздрава работна околина
 • Поефикасно управување со ресурсите
 • Поврат на инвестицијата
 • Промена на навиките на однесување на вработените во насока на порационално користење ресурси

Што е ЕКО-кредит?

ЕКО кредитите се наменети за инвестиции во проекти кои имаат ефект заштеда на енергија, зголемување на енергетска ефикасност и намалено загадување на атмосферата со CO2. ЕКО кредитите можат да ги користат домаќинствата и бизнис секторот.

Што може да се финансира со ЕКО-кредитите?

Со ЕКО-кредитите може да се финансираат проекти како, на пример:

Во станбени објекти или канцеларии:

 • Инвестиции во подобрување на изолацијата на веќе постоечки или нови објекти 
 • Инсталација на нови прозорци и врати
 • Соларни панели за добивање топла санитарна вода
 • Фотонапонски панели за добивање електрична енергија
 • Централизирани системи за греење, ладење и вентилација
 • Ефикасно осветлување – поекономични светилки и системи за регулација на светлината
 • Промена на типот на гориво кое се користи
 • Електрични / хибридни автомобили

 

Во индустриски и земјоделски сектор:

 • Инвестиции во веќе постоечки и нови објекти кои ќе бидат енергетски ефикасни
 • Обнова на транспортни средства (електрични или хибридни возила)
 • Енергетско ефикасна опрема и машини за производство
 • Системи за автоматска регулација на греење, ладење, осветлување итн.
 • Обнова на воздушни компресори
 • Индустриски светлосни системи за заштеда на енергија
 • Земјоделска механизација со која се заштедува енергија и се постигнува поголема ефикасност во работењето (комбајни, берачи, мелачи, млинови, мотокултиватори и сл.)
 • Системи за наводнување во земјоделството
 • Користење обновливи извори на енергија
 • Обнова на градежна механизација со купување на нови машини
 • Системи за греење и одржување на температурата во пластеници и оранжерии, итн.