Капитал и средства на банката

Износ на почетниот капитал кој е запишан во Централниот регистар

908,713,200 МКД

Вкупен износ на сопствени средства - основен капитал (исклучени субординирани обврски и хибридни инструменти) со 31/12/2020

2,716,939 илјади МКД

Вкупен износ на сопствени средства со 31/12/2020

3,734,890 илјади МКД

Адекватност на капиталот со 31/12/2020

14.50%