Инвестиции во основни средства

За кого мали и средни претпријатија
Намена нови машини, купување или изградба на објект и додатни инвестиции во бизнисот
Валута МКД/ЕУР
Рок на отплата до 120 месеци
Минимум искуство 12 месеци
Грејс период до 12 месеци
Учество во инвестицијата /
Начин на отплата месечни рати
Годишна каматна стапка од 4,75%
Обезбедување подвижни предмети или недвижен имот
Потребна документација за апликацијa лична карта од управителот, тековна состојба не постара од 3 месеци
ВИСИНАТА НА КАМАТАТА ЗАВИСИ ОД НЕКОЛКУ ИНДИКАТОРИ КАКО ИЗНОС НА КРЕДИТ, ПЕРИОД НА ВРАЌАЊЕ И ТИП НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

 

ПРИМЕР
Цел на кредитот набавка на нова машина
Износ 100.000 ЕУР
Валута
ЕУР
Рок на отплата 60 месеци
Годишна каматна стапка
5.00%
Месечна рата (главница и камата) 1.887 ЕУР