Skip to main content

Често поставувани прашања

Сметки

Физичко лице може да отвори трансакциска сметка со само неколку клика на нашата online апликација на следниов линк 

Потребна документација 
•    За резидент на Р.С. Македонија- валиден документ за идентификација (лична карта или пасош)
•    За нерезидент на Р.С. Македонија - валиден пасош за сите националности или валидна лична карта ако лицето доаѓа од држава-членка на Европската Унија или од држава со која Р.С.Македонија има склучено билатерална спогодба за прекугранично патување на државјани на двете земји

Доколку имате потреба од дополнителни информации испратете ни е-маил на mkd.info@procredit-group.com и очекувајте го нашиот одговор

За да отворите жиро сметка во Прокредит Банка потребно е управителот на Вашата компанија да посети една од нашите експозитури со следниве документи

 • Докумнет за идентификација на управителот (лична карта или пасош),
 • Решение/Тековна состојба не постара од 3 месеци,
 • ЗП Образец (Заверени потписи на нотар)

Доколку правното лице кое отвора жиро сметка е нерезидент потребно е следнава документација

 • Документ за регистрацијата од домицилната држава преведен на овластен преведувач и не постар од 3 месеци
 • Овластување за застапништво, издадено од странската фирма, преведено од овластен преведувач и не постаро од 3 месеци
 • Документ за идентификација - пасош од законскиот претставник или овластено лице со приложено оригинално полномошно, преведено од судски преведувач и заверено на нотар
 • Тековна состојба или Решение за упис, не постари од 3 месеци, издадени од Централен Регистар

Доколку имате потреба од дополнителни информации испратете ни е-маил на mkd.info@procredit-group.com и очекувајте го нашиот одговор.

Сметката добива статус неактивна доколку немала никаква активност - финансиска трансакција иницирана од Ваша страна, во период од 2 месеци. Тоа значи дека може да пристигнаат приливи на Вашата сметка, а истата ќе биде активирана со следна трансакција иницирана од Ваша страна и тоа:

* преку е-банкарство

* на банкомат во земјата или странство

* на ПОС терминал во земјата или странство

Доколу не користите картичка или е-банкарство на ПроКредит Банка потребно е да посетите една од најблиските експозитури на банката со валиден документ за идентификација. При активација на сметка во филијала потребно е да направите најмалку еден одливен трансфер до крајот на денот со цел статусот на сметката да биде променет во активен.

Доколку имате потреба од дополнителни информации испратете ни е-маил на mkd.info@procredit-group.com и очекувајте го нашиот одговор.

Во Прокредит банка може да отворите сметка во следните валути:

 • физички лица МКД, ЕУР, ЦХФ, УСД и ГБП. 
 • правни лица МКД, ЕУР, ЦХФ, УСД, ГБП и Кинески Јуан

Готовински упати и исплати се овозможени со следниве валути:МКД и ЕУР. Со сите останати валути може да располагате безготовински за менувачко работење и трансфери во земјата и странство.

Доколку имате потреба од дополнителни информации испратете ни е-маил на mkd.info@procredit-group.com и очекувајте го нашиот одговор.

Котациите за преференцијален курс се наменети за сите правни лица кои продаваат/ купуваат странска валута во вредност над 10.000 евра.

Барање за преференцијален курс може да поднесете преку нашата веб страна согласно следниве чекори

Доколку имате потреба од дополнителни информации испратете ни е-маил на mkd.info@procredit-group.com и очекувајте го нашиот одговор.

За да добиете информации за блокада на сметка проверете го сандачето за пошта на Вашето електронско банкарство или посетете една од филијалите на ПроКредит Банка со приложување на валиден документ за идентификација. 

Доколку имате потреба од дополнителни информации испратете ни е-маил на mkd.info@procredit-group.com и очекувајте го нашиот одговор.

Електронско Банкарство

 • Податоци за сметка : ја избирате сметката од која го вршите плаќањето
 • Податоци за примач: Сними ги податоците: да се сочуваат податоците на примачот за во иднина да не ги внесувате туку само избирате преку опцијата Одмери примач
 • Сметка на примач: ја внесувате сметката/IBAN на фирмата/лицето на која плаќате (ги венсувате бројќите и буквите сите заедно и споено, без празно место или знаци)
 • Назив на примач : внесувате име на фирмата на која плаќате. Доколку има специјален карактер не го внесувајте (пр. Наместо & напишете AND)
 • Адреса на примач : полето мора да е пополнето. Доколку не ја знаете адресата венсете само град
 • SWIFT : кликнете на линкот и пребарајте го swift-от. Доколку Ви даде повеќе опции изберете го оној кој има XXX на крајот. За избирање на посакуваниот swift кликнете на USE
 • Код на банка и Intermediary bank: секогаш ги оставате празни
 • Кликнете понатаму
 • Износ : венсете го износот кој го плаќате. Доколку има децимали ги внесувате во посебното помало квадратче
 • Цел на дознака : напишете коментар за плаќањето (пр. (PROFORMA) INVOICE NO.1)
 • Ширфа на плаќање : изберете од понудените согласно
 • Податоци за сметка : ја избирате сметката од која го вршите плаќањето
 • Податоци за примач:
  Сними ги податоците: да се сочуваат податоците на примачот за во иднина да не ги внесувате туку само избирате преку опцијата Одбери примач
  Сметка на примач: ја внесувате сметката и кликнувате на зелената штикла до полето. Доколку плаќате на правно лице по кликнувањето Називот на фирмата се генерира самиот. Доколку плаќате на физичко лице името и презимето треба самите да ги внесете во полето Назив на примач
  Адреса на примач : полето мора да е пополнето. Доколку не ја знаете адресата внесете само град
 • Кликнете понатаму
 • Износ : внесете го износот кој го плаќате
 • Повикување на број : полињата мора да бидат пополнети, доколку немате нешто конкретно да наведете ставете некој знак или бројка (пр. . или 1)
 • Цел на дознака : напишете коментар за плаќањето (пр. плаќање по фактура)
 • Ширфа на плаќање : изберете од понудените согласно плаќањето (не избирајте шифра до која стои коментар НЕ СЕ КОРИСТИ)
 • Кликнете Понатаму
 • Проверете ги внесените податоци и доколку се е во ред потпишете го налогот со дигиталниот сертификат
 • Доколку налогот е успешно регистриран се појавува пораката : Налогот е успешно регистриран

Доколку имате потреба од дополнителни информации испратете ни е-маил на mkd.info@procredit-group.com и очекувајте го нашиот одговор.

Со цел најава на Вашето е-банкарство потребно е ресетирање или деблокирање на Вашата лозинка.

Доколку не ја знаете лозинката на Вашето е-банкарство потребно е ресетирање на истата и тоа електронски преку делот ресетирање на лозинка” на следниов линк https://ebank.pcb.com.mk/User/LogOn Внесете телефонски број евидентиран кај нас во систем во формат 3897******* и да изберете датумот на раќање од календарот кој автоматски излегува ( да не се пишува рачно).

Доколку ја знаете Вашата лозинка, но ја имате згрешено неколку пати и Ве блокирала потребно е да нииспратите е-маил известување со информација за Вашето корисничко име за е-банкарство и барање за деблокада. 

Доколку имате потреба од дополнителни информации испратете ни е-маил на mkd.info@procredit-group.com и очекувајте го нашиот одговор.

 

Кликнете ALT на тастатурата, во горниот лев агол на екранот ќе ви се појави Tools менито. Изберете ја опцијата internet options > Security, селектирајте ја зелената штикла (trusted sites) и кликнете на копчето Sites. Проверете дали страната ebank.pcb.com.mk е додадена на листата. Доколку не е додадена (се наоѓа во првото поле) додадете ја со кликнување на копчето ADD. Затворете ги прозорците.

Доколку имате потреба од дополнителни информации испратете ни е-маил на mkd.info@procredit-group.com и очекувајте го нашиот одговор.

Најчесто оваа порака се појавува кога се обидувате да потпишете налог со невалиден сертификат или пребарувачот не е Internet Explorer”.

За надминување на овој проблем Ве молиме направете ги следните проверки:

1. Дали користите Internet Explorer. Плаќањата преку е-банкарство може да се реализираат само преку пребарувачот Internet Explorer.
2. Колку bit-на верзија на Internet Explorer користите; треба да користите 32- bit Internet explorer
3. Внесете ја страната pcb.mk во Compatibility View settings
4. Внесете ја страната https://ebank.pcb.com.mk во Trusted Sites
5. Проверете дали е соодветно инсталирана Capicom компонентата

Доколку имате потреба од дополнителни информации испратете ни е-маил на mkd.info@pocredit-group.com и очекувајте го нашиот одговор.

За плаќања на поголем број на налози без да ги внесувате секој од нив поединечно може да ја користите опцијата ЗБИРЕН НАЛОГ на Вашето е-банкарство. 

За креирање на датотека со налозите јавете се во Контaкт Центарот на 02/2446 000.

Доколку имате потреба од дополнителни информации испратете ни е-маил на mkd.info@procredit-group.com и очекувајте го нашиот одговор.

Со цел трансфер на пари од една во друга валута меѓу Ваши сопствени сметки потребно е да ги пополните следниве инструкции

 • Податоци за сметка: ја избирате сметката од која ќе продавате средства
 • Податоци за примач: ја избирате сметката на која треба да се префрлат средствата (валута која ја купувате)
 • Кликнете Понатаму
 • Износ: внесете го износот на срадствата кои ги продавата. Доколку имате децимали, внесете ги во помалото квадратче. Доколку продавате денари износот треба да ви биде заокружен (без децимали)
 • Цел на дознака: внесете коментар (пр. купо-продажба)
 • Кликнете Понатаму
 • Проверете ги внесените податоци и доколку се е во ред потпишете го налогот

Термински план за менувачко работење e 08.00 - 16.00 часот секој работен ден. Сите трансфери процесирани после 16.00 часот ќе бидат реализирани следниот работен ден.

Доколку имате потреба од дополнителни информации испратете ни е-маил на mkd.info@pocredit-group.com и очекувајте го нашиот одговор.

Најчесто оваа рестрикција на Вашите опции преку е-банкарство се јавува поради


•    Немате ажурирани податоци во банка (нова лична карта/ мобилен телефон/ е-маил и сл. – Со цел ажурирање на овие податоци потребн е лично да посетите една од нашите филијали.


•    Имате блокада на сметка – Со цел подетални информации за основот и износот на блокадата проверете го Inbox сандачето на Вашето е-банкарство. За деблокада е потребно да го подирите долгот по основ на блокада и да платите провизија согласн официјалниот тарифник на банката


Доколку имате потреба од дополнителни информации испратете ни е-маил на mkd.info@procredit-group.com и очекувајте го нашиот одговор.

Во сивото мени од левата страна на е-банкарство има дел каде што се наведени драјвери за работа на токенот. Кликнете на Capicom Компонента и од кога ќе се симне, инсталирајте ја. Доколку ви даде опција Repair, Remove Или Delete кликнете на опцијата Repair.

Доколку имате потреба од дополнителни информации испратете ни е-маил на mkd.info@procredit-group.com и очекувајте го нашиот одговор.

Грешката “Погрешен атрибут” се појавува доколку немате внесено точна сметка за плаќањето или доколку во полето број на повикување имате внесено специјален карактер (/, %, & и сл.).

Доколку имате потреба од дополнителни информации испратете ни е-маил на mkd.info@procredit-group.com и очекувајте го нашиот одговор.

 • Податоци за сметка : ја избирате сметката од која го вршите плаќањето
 • Компанија : одберете компанија спрема која плаќате од наведените на листата
 • Кликнете понатаму
 • Фактура број: внесете го бројот на фактурата во истиот формат како што е наведен на вашата сметка
 • Износ: внесете го износот кој го плаќате
 • Кликнете понатаму
 • Проверете ги внесените податоци и доколку се е во ред Потпишете го налогот со дигиталниот сертификат

Доколку имате потреба од дополнителни информации испратете ни е-маил на mkd.info@pocredit-group.com и очекувајте го нашиот одговор.

 • Податоци за сметка : ја избирате сметката од која го вршите плаќањето
 • Податоци за примач:
  Сними ги податоците: да се сочуваат податоците на примачот за во иднина да не ги внесувате туку само избирате преку опцијата Одбери примач
  Сметка на примач: ја внесувате сметката и кликнувате на зелената штикла до полето. Доколку плаќате на правно лице по кликнувањето Називот на фирмата се генерира самиот. Доколку плаќате на физичко лице името и презимето треба самите да ги внесете во полето Назив на примач
  Адреса на примач : полето мора да е пополнето. Доколку не ја знаете адресата внесете само град
 • Кликнете понатаму
 • Износ : внесете го износот кој го плаќате
 • Повикување на број : полињата мора да бидат пополнети, доколку немате нешто конкретно да наведете ставете некој знак или бројка (пр. . или 1)
 • Цел на дознака : напишете коментар за плаќањето (пр. плаќање по фактура)
 • Ширфа на плаќање : изберете од понудените согласно плаќањето (не избирајте шифра до која стои коментар НЕ СЕ КОРИСТИ)
 • Кликнете Понатаму
 • Проверете ги внесените податоци и доколку се е во ред потпишете го налогот со дигиталниот сертификат
 • Доколку налогот е успешно регистриран се појавува пораката : Налогот е успешно регистриран

Доколку имате потреба од дополнителни информации испратете ни е-маил на mkd.info@pocredit-group.com и очекувајте го нашиот одговор.

Направете проверка на датата на истекување на сертификатот. Доколку сертификатот има валидност Ве молиме инсталирајте го одново Вашиот сертификат согласно следнове упатства:

Доколку повторно имате проблем Ве молиме контактирајте не на 02/2446 000.

Доколку користите "паметен" телефон имате можност да користете електронски сертификат директно на Вашиот телефон. Со цел користење на овој електронски сертификат проследете го следново упатство. 

Доколку имате потреба од дополнителни информации испратете ни е-маил на mkd.info@procredit-group.com и очекувајте го нашиот одговор.

 

Меѓународен платен промет ги вклучува сите одливи и приливи на девизни средства надвор од државата.

Провизиите може да ги погледнете на следниов линк
•    За физички лица
•    За правни лица


Доколку имате потреба од дополнителни информации испратете ни е-маил на mkd.info@procredit-group.com и очекувајте го нашиот одговор.

Во Вашиот компјутер кликнете на полето My Computer / This computer / This PC -потоа во празен простор со десен клик отворете паѓачко мени и изберете ја опцијата Properties. Тука е наведен оперативниот систем кој го користите (пр. Windows 7) и дали истиот е 31-bit или 64-bit. Доколку не е наведено колку bit е оперативниот систем тоа значи дека истиот е 32 –bit.

Доколку имате потреба од дополнителни информации испратете ни е-маил на mkd.info@procredit-group.com и очекувајте го нашиот одговор.

Кликнете на ALT на тастатурата, во горниот лев агол на екранот ќе ви се појави менито Tools; појдете во Internet options > Content > Certificates; доколку го прикажува сертификатот во овој дел тоа значи дека токенот е добро инсталиран и компјутерот го чита сертификатот.

Доколку имате потреба од дополнителни информации испратете ни е-маил на mkd.info@procredit-group.com и очекувајте го нашиот одговор.

За проверка на валиднос на токен/сертификат кликнете на ALT на тастатурата, во горниот лев агол на екранот ќе ви се појави менито Tools; појдете во Internet options > Content > Certificates, делот expiration date ja прикажува датата на истекување на сертификатот.

Доколку имате потреба од дополнителни информации испратете ни е-маил на mkd.info@procredit-group.com и очекувајте го нашиот одговор.

Кликнете ALT на тастатурата, во горниот лев агол на екранот ќе ви се појави Tools менито. Изберете ја Compatibility view settings опцијата и проверете дали страната pcb.com.mk се наоѓа на листата. Доколку се наоѓа во првотот поле со клик на копчето ADD додадете ја во листата (Websites you’ve added to Compatibiy View) . Затворете го прозорецот.

Доколку имате потреба од дополнителни информации испратете ни е-маил на mkd.info@pocredit-group.com и очекувајте го нашиот одговор.

Плаќања

За да добиете прилив од странство потребно е да имате девизна сметка. Податоци кои треба да ги дадете на налогодавачот се вашето име и презиме, вашата адреса, SWIFT на банката ( за ПроКредит Банка е PRBUMK22XXX) и IBAN. Вашиот IBAN е всушност бројот на Вашата девизна сметка со префикс MK07 (MK07xxxxxxxxxxxxxxx), каде x ги претставуваат броевите од Вашата девизна сметка. Доколку користите електронско банкарство можете да ја видите Ваша сметка преку електроснкото банкарсво или преку Договорот за отворена сметка којшто Ви е предаден на денот на отварање на сметката, во спортивно ќе треба да се обратите во најблиската експозитура на Прокредит Банка со валиден документ за идентификација.

Доколку имате потреба од дополнителни информации испратете ни е-маил на mkd.info@pocredit-group.com и очекувајте го нашиот одговор..

За денраско плаќање од резидент кон нерезидент потребно е во дебит повикување да внесете 1450/шифра за плаќање од меѓународен платен промет/матичен број на налогодавачот. За плаќањето потребно е да обезбедите и документ за основот по кој плаќате.

Доколку имате потреба од дополнителни информации испратете ни е-маил на mkd.info@procredit-group.com и очекувајте го нашиот одговор.

 • Регуларни плаќања, начин 2 (КИБС) регистрирани во период од 08:00 до 14:00 часот ќе бидат процесирани во истиот работен ден. Доколку регистрирате налог по 14:00 часот на е-банкарство истиот ќе биде процесиран следниот работен ден.
 • Итни плаќања, начин 1 (МИПС) регистрирани во период од 08:00 до 16:00 ќе бидат процесирани во истиот работен ден. Доколку регистрирате налог по 16:00 часот на е-банкарство истиот ќе биде процесиран следниот работен ден.
 • Интерни плаќања се реализираат 24/7

Доколку имате потреба од дополнителни информации испратете ни е-маил на mkd.info@procredit-group.com и очекувајте го нашиот одговор

 

 • Propay дознаки регистрирани преку е-банкарство до 15:00 часот се работат како Т+0
 • Останати дознаки регистирирани преу е-банкарство до 14:00 часот се работат како Т+0
 • Propay дознаки регистрирани во филијала до 14:30 часот се работат како Т+0, а по 14:30 се работат како Т+1
 • Останати дознаки регистрирани во филијала до 15:00 часот се работат како Т+0, а по 15:00 се работат како Т+1

Доколку имате потреба од дополнителни информации испратете ни е-маил на mkd.info@procredit-group.com и очекувајте го нашиот одговор

Штедење

Штедната сметка служи како инструмент за долгорочна акумулација на заштеди и нема регуларна исплата и уплата на месечен износ. Секој клиент може да штеди согласно неговите можности и да префрла пари на штедна сметка преку е-банкарство. На штедната сметка се пресметува камата по видување на дневна основа согласно важечките каматни стапки за штедни влогови по видување и истата се исплаќа на трансакциска сметка еднаш месечно. 


Орочените депозити се парични средства кои се прифаќаат за фиксен период кој се утврдува во моментот на склучување на договорот. Орочен депозит може да се отвори во следните валути: МКД и ЕУР. Нудиме фиксна каматна стапка согласно Официјалниот тарифник на банката иистата се исплаќа на месечно ниво. Доколку сакате предвреме да го разорочите депозитот го губите право на Официјалната каматна стапка на депозитот и добивате само камата за предвремено разорочување на депозит во согласнос со тарифникот на Банката. 

Доколку имате потреба од дополнителни информации испратете ни е-маил на mkd.info@pocredit-group.com и очекувајте го нашиот одговор.

Автоматско реорочување на депозит значи дека по доспевањето на орочениот депозит средствата ќе се орочат повторно на истиот период со каматната стапка која е валидна во моментот на реорочување.

Доколку имате потреба од дополнителни информации испратете ни е-маил на mkd.info@pocredit-group.com и очекувајте го нашиот одговор.

Штедна сметка за малолетно лице може да отвори родителот/старателот на детето со валиден документ за идентификација и извод од матична книга на родените за детето - со цел оналјн отворање на сметка пополнете ја следнава апликација

Доколку имате потреба од дополнителни информации испратете ни е-маил на mkd.info@procredit-group.com и очекувајте го нашиот одговор.

Во Прокредит банка можете да отворите штедна сметка по видување или орочен депозит во МКД или ЕУР.

Доколку имате потреба од дополнителни информации испратете ни е-маил на mkd.info@procredit-group.com и очекувајте го нашиот одговор.

Картички

Пинот на Вашата картичка е доверлив податок кој го знаете само вие и токму поради оваа причина доколку го имате заборавено пинот потребно е да аплицирате за нова картичка преку следниов линк. Дополнително со цел заштита и поголема сигурност потребно е да ја блокирате Вашата картичка преку е-банкарство и тоа преку само неколку чекори - провери упатство на овој линк.

Доколку немате е-банкарство пријавете за поништување на картичка во Контакт Центар преку следниов е-маил mkd.info@procredit-group.com

Доколку имате потреба од дополнителни информации испратете ни е-маил на mkd.info@procredit-group.com  и очекувајте го нашиот одговор.

MasterCard e интернационалen бренд за картички и сите MasterCard и MaestroCard може да се користат за

 1. подигнување и депонирање на готовина на сите ПроКредит Банкомати во земјата
 2. подигнување готовина од банкомати кои работат со овој бренд во земјата и странство
 3. плаќања на POS терминали на продажни места во земјатаи странство
 4. Online плаќања на Internet на web strani во земјатаи странство

ProCard е дебитната картичка на ПроКредит Банка АД Скопје и може да се користи само за подигнување на готовина од банкоматите на ПроКредит Банка во земјата.

  Доколку имате потреба од дополнителни информации испратете ни е-маил на mkd.info@procredit-group.com и очекувајте го нашиот одговор.

  Изработената картичка треба да ја подигне лицето на чие име гласи картичката или друго лице со полномошно кое ќе биде заверено на нотар.

  Доколку имате потреба од дополнителни информации испратете ни е-маил на mkd.info@procredit-group.com и очекувајте го нашиот одговор.

  Доколку активно ја користите Вашата сметка во ПроКредит Банка (имате минимум една одливна трансакција во последните 2 месеци) и редовно ја користите Вашата картичка (имате најмалку 5 трансакции во последните 2 години) таа ќе биде автоматска обновена и доставена во филијалат во која претходно се ја подигнале картичката. Кога ќе биде доставена новата картичка во филијала ќе добиете СМС нотификација  (со информација во која филијала треба да ја подинете картичката) на мобилниот број оставен како ваш контакт во ПроКредит Банка.

  Доколку немате картичка потребно е да аплицирате за нова на следниов линк

  Доколку имате потреба од дополнителни информации испратете ни е-маил на mkd.info@procredit-group.com и очекувајте го нашиот одговор.

  Најчеста причина за одбивање на online трансакции е во случај кога не внесувате CVV# код или во случај кога Вие внесувате CVV# код но страната на која плаќате не ги процесира трансакциите со авторизација на кодот. Поради заштита од злоупотреба Банката не одобрува трансакции кои не се авторизирани. Овие процеcи се автоматски и на нив не може да влијаат ниту трговецот, ниту Банката. Други причина за одбивање на online трансакција се погрешно внесени пoдатоци или недоволно средства на сметката за реализација на трансакцијата.

  За детална проверка на трансакциите може да се јавите во Конаткт Центарот на 02/2446 000.

  Доколку имате потреба од дополнителни информации испратете ни е-маил на mkd.info@pocredit-group.com  и очекувајте го нашиот одговор.

  ПроКредит Банка нуди MasterCard картички за физички лица и MasterCard Business картички за правни лица. Дебитните картички Ви овозможуваат користење на средствата расположливи на поврзаната трансакциска сметка на сите банкомати и ПОС терминали во земјата и странство, како и користење на средства од останати трансакциски сметки (девизни сметки) на банкоматите на ПроКредит Банка.

  Доколку сакате да аплицирате за дебитна картичка пополнете една од следниве апликации

  Доколку имате потреба од дополнителни информации испратете ни е-маил на mkd.info@procredit-group.com и очекувајте го нашиот одговор.

  Доколу имате е-банкарство можете сами да ја блокирате Вашата картичка и тоа само во неколку чекори. Проверете на следниов линк за деталите.

  Доколку немате е-банкарство, 24/7може да пријавете за изгубена/ украдена картичка во Контакт Центар на тел 02/2446 000. Картичката ќе биде веднаш блокирана. 

  Доколку ја најдете картичката потребно е да посетите една од нашите филијали со цел деблокада на истата.

  Доколку имате потреба од картичка - аплицирајте за нова на следниов линк.

  Доколку имате потреба од дополнителни информации испратете ни е-маил на mkd.info@procredit-group.com и очекувајте го нашиот одговор.

  Кредити за физички лица

  •    Станбен кредит – Наменски кредит кој се одобрува на приматели на плата над 30.000 денари. Овој кредит е наменет за купување на стан или куќа во Р.С. Македонија врз основа на купо-продажен договор и истиот се исплатува директно на сметка на продавачот на кредитот. Како обезбедување на кредитот се става станот/ куќата која се купува или друг недвижен имот кој го има клиентот. Условите за овој кредит може да ги погледнете на следниов линк


  •    Кредит за инвестиции – Кредит наменет за реновирање на домот, купување нов автомобил или друг тип инвестиции и истиот се одобрува на приматели на плата над 30.000 денари. Условите за овој кредит може да ги погледнете на следниов линк


  •    Дозволено пречекорување на сметка – Флекс фонд – Овој кредитен производ се одобрува на приматели на плата над 30.000 денари.Истиот се исплатува директно на Вашата трансакциска сметка и можете флексибилно и едноставно да ги користите средствата директно со Вашата MasterCard картичка или преку е-банкарство. Условите за овој кредит може да ги погледнете на следниов линк.


  Доколку имате потреба од дополнителни информации испратете ни е-маил на mkd.info@procredit-group.com и очекувајте го нашиот одговор.

  ПроКредит Банка одобрува кредити само на кредитоспособни физички лица кои се вработени во фирми регистрирани на територијата на Република Северна Македонија.

  Доколку имате потреба од дополнителни информации испратете ни е-маил на mkd.info@procredit-group.com и очекувајте го нашиот одговор.

  Доколку не можете да го пронајдете одговорот на Вашето прашање, исконтактирајте нѐ.