ЗАПОЧНУВАЊЕ БИЗНИС СОРАБОТКА

Изјавувам дека ги прочитав и сум согласен во целост со општите и деловните регулативи и ценовникот на ПроКредит Банка. Податоците наведени во ова барање се вистинити и точни и сум согласен истите да се користат и обработуваат исклучиво од страна на ПроКредит Банка за потребите на електронското барање за отпочнување на деловна соработка. Се согласувам Банката повратно да ме информира за условите кои се од значење за воспоставување на деловниот однос. Во случај да не дојде до склучување на деловен однос со Банката се согласувам податоците наведени во ова барање да бидат избришани од базата на Банката.