1

 

УЖИВАЈТЕ ВО СЛЕДНИТЕ ПОВОЛНОСТИ
  • Фиксна и загарантирана каматна стапка до крајот на периодот на орочување
  • Исплата на камата месечно
  • Доколку средствата Ви се потребни пред рокот на доспевање, можете предвремено да ги разорочите, со што добивате камата по видување од 0,01%
  • Можност за орочување на Вашата заштеда директно преку е-банкарство

 

    МКД ЕУР
Каматна стапка 12 месеци 0,6% 0,2%
18 месеци 0,9% 0,3%
24 месеци 1,1%/1,4%* 0,4%
36 месеци 1,2% 0,5%
Минимален влог 300.000 МКД 5.000 ЕУР

 

*Промотивната понуда важи за новоорочени штедни влогови во периодот од 13.10.2021 до 10.11.2021.

АПЛИКАЦИЈА ЗА ОТВАРАЊЕ ОРОЧЕН ДЕПОЗИТ

Оставете ни Ваш контакт и очекувајте го нашиот повик со цел да го пронајдеме најсоодветниот депозит за Вас.

Согласност за правилата и условите Одговорно тврдам, под морална, материјална и кривична одговорност дека податоците наведени во барањето се вистинити. Се согласувам да погоре наведените податоци бидат обработени од страна на ПроКредит Банка А.Д. Скопје за потребите на електронското барање за орочен депозит. Во случај да не дојде до склучување на деловен однос со Банката се согласувам истите да бидат избришани од базата на Банката.