АПЛИКАЦИЈА ЗА MASTERCARD BUSINESS

Внесете ги Вашите податоци со печатни латинични букви

 

Одговорно тврдам, под морална, материјална и кривична одговорност дека податоците наведени во барањето се вистинити. Се согласувам да погоре наведените податоци бидат обработени од страна на ПроКредит Банка А.Д. Скопје за потребите на електронското барање за апликација за картичка. Во случај да не дојде до склучување на деловен однос со Банката се согласувам истите да бидат избришани од базата на Банката