За кого

индивидуални земјоделски производители и претпријатија кои извршуваат земјоделска дејност

Намена

набавка на неопходните репроматеријали за земјоделско производство:

- семе и посадочен материјал, ѓубрива, заштитни средства, нафта, добиточна храна и др.

- исплата на сезонски работници, закуп на земјоделско земјиште 

Износ

за физички лица: од 5.000 до 50.000 ЕУР

за правни лица: oд 5.000 до 250.000 ЕУР

Валута

МКД / ЕУР

Рок на отплата

36 месеци

Минимум искуство

12 месеци

Грејс период

/

Учество во инвестицијата

/

Начин на отплата

месечни, квартални, полугодишни и годишни рати со можност за нееднаков план на отплата

Годишна фиксна каматна стапка

од 7,5%

Обезбедување

гарант - сопственикот на бизнисот, подвижни предмети или недвижен имот

Потребна документација за апликација

- за апликант правно лице: лична карта од управителот, тековна состојба не постара од 6 месеци
- за апликант физичко лице: лична карта

ВИСИНАТА НА КАМАТАТА ЗАВИСИ ОД НЕКОЛКУ ИНДИКАТОРИ КАКО ИЗНОС НА КРЕДИТ, ПЕРИОД НА ВРАЌАЊЕ И ТИП НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

Пример

Цел на кредитот

набавка на репроматеријали

Износ

5.000 ЕУР

Валута

ЕУР

Рок на отплата

36 месеци

Годишна каматна стапка

7,5%

Месечна рата (главница и камата)

156 ЕУР

Калкулатор за кредити


Пресметаните вредности се од информативен карактер и не се обврзувачки за ПроКредит Банка. За официјални пресметки Ве молиме обратете се во најблиската експозитура на ПроКредит Банка.

14.11.2018
  • EUR 61,30 61,4950 61,80
  • USD 53,35 54,6088 55,35
  • CHF 52,75 54,0948 55,35
  • GBP 69,55 70,7246 71,95
  • CNY 6,00 7,8484 8,00