Банка за мојот бизнис

Средства обезбедени од МБПР (ПКФ)

кредитна линија за поддршка на микро, мали и средни трговски друштва со гарантна шема со средства од Посебен кредитен фонд преку Македонска Банка за поддршка на развојот

За кого

мали и средни претпријатија

Намена

набавка на основни средства (минимум 70%)

набавка на обртни средства (максимум 30%)

Износ

од 10.000 до 300.000 ЕУР

Валута

денарски кредит индексиран во ЕУР

Рок на отплата

96 месеци

Минимум искуство

12 месеци

Грејс период

до 6 месеци за кредити со рок на враќање до 3 години;

до 12 месеци за кредити  со рок на враќање до 8 години.

Учество во инвестицијата

сопствено учество, најмалку 20% од вкупната инвестиција

Начин на отплата

квартални рати

Годишна фиксна каматна стапка

до 8%

Обезбедување

подвижни предмети или недвижен имот

Потребна документација за апликација

лична карта од управителот, тековна состојба не постара од 6 месеци

Пример

Цел на кредитот

набавка на нова машина

Износ

80.000 ЕУР

Валута

ЕУР

Рок на отплата

96 месеци

Годишна каматна стапка

8.00%

Квартална рата (главница и камата)

4229,69 ЕУР

Калкулатор за кредити


Пресметаните вредности се од информативен карактер и не се обврзувачки за ПроКредит Банка. За официјални пресметки Ве молиме обратете се во најблиската експозитура на ПроКредит Банка.
                 

19.02.2018
  • EUR 61,35 61,6650 61,80
  • USD 0 49,4745 0
  • CHF 0 53,5240 0
  • GBP 0 69,4426 0

Меѓународни финансиски институции со коишто соработува ПроКредит Банка: