Банка за мојот бизнис

За кого

мали и средни претпријатија

Намена

премостување на краткорочен ликвидносен јаз помеѓу набавка на стоки и наплата на фактури

Валута

МКД

Рок на отплата

до 12 месеци

Минимум искуство

12 месеци

Грејс период

/

Учество во инвестицијата

/

Начин на отплата

- се плаќа само каматата на искористен дел за секој месец

- главницата се враќа според можностите на компанијата, но не подоцна од денот на доспевање

Годишна фиксна каматна стапка

од 6,5%

Обезбедување

гарант - сопственикот на бизнисот, подвижни предмети или недвижен имот

Потребна документација за апликација

лична карта од управителот, тековна состојба не постара од 6 месеци

ВИСИНАТА НА КАМАТАТА ЗАВИСИ ОД НЕКОЛКУ ИНДИКАТОРИ КАКО ИЗНОС НА КРЕДИТ, ПЕРИОД НА ВРАЌАЊЕ И ТИП НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

Пример

Износ

2.000.000 МКД

Валута

МКД

Рок на отплата

12 месеци

Годишна каматна стапка

7%

Месечна рата (главница и камата)

флексибилно

19.02.2018
  • EUR 61,35 61,6650 61,80
  • USD 0 49,4745 0
  • CHF 0 53,5240 0
  • GBP 0 69,4426 0