Извештаи и податоци

Корпоративни информации

Износ на почетниот капитал кој е запишан во Централниот регистар

723.624.900 МКД

Вкупен износ на сопствени средства - основен капитал (исклучени субординирани обврски и ревалоризациони резерви) со 30/06/2015

1.560.162.170 МКД

Адекватност на капиталот, со 30/06/2015

13.88 %