Извештаи и податоци

Корпоративни информации

Износ на почетниот капитал кој е запишан во Централниот регистар

723.624.900 МКД

Вкупен износ на сопствени средства - основен капитал (исклучени субординирани обврски и ревалоризациони резерви) со 30/06/2013

1.975.022.000  МКД

Адекватност на капиталот, со 30/06/2013

15.12%