Извештаи и податоци

Корпоративни информации

Износ на почетниот капитал кој е запишан во Централниот регистар

723.624.900 МКД

Вкупен износ на сопствени средства - основен капитал (исклучени субординирани обврски и ревалоризациони резерви) со 31/12/2015

1.560.162.170 МКД

Адекватност на капиталот, со 31/12/2015

12.76 %