Извештаи и податоци

Корпоративни информации

Износ на почетниот каитал кој е запишан во Централниот регистар

908.713.200 МКД 

Вкупен износ на основен капитал со 31/12/2017 

2.276.517 илјади МКД

Вкупен износ на сопствени средства со 31/12/2017

2.768.443 илјади МКД

Адекватност на капиталот со 31/12/2017

13.99%