Банка за мојот бизнис
Оние кои редовно ја следат состојбата на својата сметка повеќе заштедуваат и поодговорно раководат со своите финансии.
За поедноставна банкарска услуга и помали трошоци Ви нудиме електронско банкарство.
  
Електронското банкарство од ПроКредит Банка Ви овозможува:
 • Информација во реално време за сите приливи и одливи на Вашите сметки
 • Плаќања преку заштитена конекција, онлајн-совети за сигурност и безбедност
 • Домашен платен промет
 • Меѓународни плаќања
 • Групни плаќања со датотека (повеќе плаќања одеднаш)
 • Плаќање комуналии
 • Менувачко работење
 • Електронска пошта од банката (информативни пораки, добивање SWIFT, AМО план и сл.)
 • Повлекување на средствата од дозволеното пречекорување на сметката
 • Moжност сертификатот за електронско банкарство да биде инсталиран на повеќе компјутери
 • Трансфер на плати
 • Едно корисничко име за сите сметки за кои е овластен клиентот 
 • Експортирање изводи во сметководствена програма
 • Можност да се овласти друго лице да врши плаќања во име на клиентот или само да има увид во сметки, да печати налози или изводи
 • Можност за различни нивоа на пристап (заради двојна контрола, пр. едно лице подготвува налози, друго потпишува)
 • Можност за користење на КИБС / Телеком дигитален сертификат за електронски трансакции (преземи апликација)
          Упатство за активирање на дигиталниот сертификат издаден од КИБС 
          Упатство за активирање на дигиталниот сертификат издаден од Телеком
 
 • Имате 24/7 поддршка од Контакт-центарот на Банката за Вашите електронски трансакции и можност за откажување на подготвен или испратен налог доколку веднаш реагирате со повик во Контакт-центарот на Банката.
 

Споредете колку можете да заштедите со користење на  електронско банкартсво (калкулатор за електронско банкарство):  

 ТИП НА НАЛОЗИЕЛЕКТРОНСКИ ТРАНСВЕРИ ЕКСПОЗИТУРА
 ИНТЕРНИ ≤ 10.000 ден. 0 ден.60 ден.
 > 10.000 ден. 0 ден.60 ден.
 КИБС ≤ 10.000 ден. 10 ден.60 ден.
 >10.000 ден. 14 ден.60 ден.
 МИПС 80 ден. 300 ден.

 

Пример:

МЕСЕЧНИ НАЛОЗИ

ЕЛЕКТРОНСКИ ТРАНСФЕРИ

ТРАНСФЕРИ ВО ЕКСПОЗИТУРА

30 интерни налози30 х 0 = 0 МКД30 х 60 = 1800 МКД
60 редовни трансфери60 х 10 = 600 МКД60 х 60 = 3600 МКД
10 итни трансфери10 х 80 = 800 МКД10 х 300 = 3000 МКД
ВКУПНО1.400 МКД8.400 МКД
ВКУПНА МЕСЕЧНА ЗАШТЕДА:7.000 МКД

Како да аплицирате за електронско банкарство:
можете да аплицирате онлајн  или да се обратите во која било експозитура на ПроКредит Банка (мрежа на експозитури).

За дополнителни информации обратете се во Контакт-центарот на 02/2446 000 или на info@procreditbank.com.mk. 

19.02.2018
 • EUR 61,35 61,6650 61,80
 • USD 0 49,4745 0
 • CHF 0 53,5240 0
 • GBP 0 69,4426 0